ÁSZF és adatkezelési szabályok

A thebabyshop.hu webáruház Általános Szerződési Feltételei

Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák az Attractive Line Kft. (Székhely: 1037 Budapest, Jászai Mari tér 6., adószám: 13257972-2-41) mint Szolgáltató által üzemeltetett www.thebabyshop.hu, a továbbiakban mint Webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a thebabyshop.hu webáruháznak (a továbbiakban Webáruház), figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Ön a Webáruház használatával, megrendelésének leadásával vagy a regisztrációval elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Webáruházban megjelenített termékek kizárólag on-line, házhoz szállítással rendelhetőek meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

Szolgáltató adatai

Cégnév: Attractive Line Kft. (a továbbiakban Szolgáltató)
Székhely: 1136 Budapest, Jászai Mari tér 6.
Adószám: 13257972-2-41
Cégjegyzék szám: 01-09-726163
Bankszámlaszám: OTP Bank,
Kibocsátó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék mint Cégbíróság
Üzlet telefonos elérhetősége: +36302007291
Elektronikus elérhetőség: thebabyshop@thebabyshop.hu
Szerződés nyelve: magyar

1. Általános rendelkezések
A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
A Webáruház tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.
A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Webáruház használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Önnek a Webáruház felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Webáruház rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.
A Szolgáltatás igénybevételével Ön elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevétele során az Ön által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.
A Szolgáltató az árváltozás és az Általános Szerződési Feltételek megváltoztatásának jogát fenntartja. Az esetleges változások a Webáruházban való megjelenéstől számítva lépnek életbe, és minden vásárlás alkalmával a megrendelés idejében fennálló feltételek kerülnek fogadásra.
A Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a vásárlók Webáruház felületén történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Webáruház első használata alkalmával válnak hatályossá Önnel szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Webáruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül és hogy a Webáruházat más domainnév alá helyezze át.
Jelen ÁSZF hatályba lépésének ideje: 2016. december 1.

2. Adatkezelési szabályok
Szolgáltató webáruházának látogatásával, a webáruházon keresztül történt vásárlásokkal, valamint a felmerülő egyéb kérdésekkel kapcsolatos, a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályzatunkat az alábbiakban részletezzük. Eltérő rendelkezés hiányában a vonatkozó jogszabályok rendelkezési mellett személyes adatkezelésünkre az alábbi szabályzat érvényes az adatkezelés minden szakaszában. A webáruházzal kapcsolatos adatkezelést és bármilyen egyéb, kapcsolódó műveletet Szolgáltató végez, az alábbiak és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint. Kiszállítás esetén a kiszállítás teljesítéséhez szükséges személyes adatokat Szolgáltató átadja a Magyar Posta Zrt. (www.posta.hu) részére, amely cég Szolgáltató alvállalkozójaként végzi a kiszállítással kapcsolatos feladatokat. A Magyar Posta Zrt. (www.posta.hu) Szolgáltató alvállalkozójaként végzett tevékenysége során a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és jelen adatvédelmi szabályzat rendelkezései szerint jár el.

2.1 Személyes adat
Személyes adat bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a jelen bekezdésben, a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

2.2 Személyes adat kezelése
Adatkezelésnek minősül az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény, vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli. A rendelés elküldését a kapcsolódó személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulásnak tekintjük. Csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósításához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas. Személyes adatot csak az adatkezelési cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig kezelünk.

2.3 A kezelt adatok köre
A rendelés teljesítés érdekében a következő adatokat kezeljük: vezetéknév és keresztnév; szállítási cím; számlázási cím; e-mail cím; telefonszám. A megrendeléssel egy időben rögzítésre kerülnek a megrendeléshez kötődő adatok is (megrendelés ideje, kért szállítási időpont, fizetés módja, megjegyzés).

2.4 Oldalaink látogatása
Adat megadása az oldalaink látogatásához nem szükséges. Oldalaink rendelés nélküli látogatásával összefüggésben személyes adat nem kerül sem rögzítésre, sem pedig tárolásra. Személyes adat csak az alább ismertetett célokból és akkor kerülhet birtokunkba, ha Ön azt önként rendelkezésünkre bocsátja rendelésével összefüggésben.

2.5 Automatikus adatrögzítés
Az oldalainkon történő látogatása kapcsán úgynevezett „sütik” kerülnek a számítógépén elmentésre abból a célból, hogy a következő látogatásai alkalmával azonosítani tudjuk. A fentieken kívül általános jellegű adatokat is gyűjtünk az oldalainkon történt látogatásokról abból a célból, hogy látogatóink igényeit szolgáltatásaink tökéletesítése céljából megismerhessük. Az így gyűjtött adatokat nem kapcsoljuk össze olyan adattal, amely Önt személy szerint azonosítaná. A látogatók vagy vásárlók személyes szokásaira vonatkozó információt nem gyűjtünk. Nem adunk el, és nem adunk bérbe szerverünkön tárolt napló file-okat, ügyféladatokat, vagy személyes információt senkinek, így azoknak sem, akik oldalainkhoz hivatkozásokkal kapcsolódnak vagy oldalainkon hirdetnek.

2.6 A rendelkezésünkre bocsátott információ védelme
Az Ön által megadott személyes adatokat elektronikusan tároljuk, s azt csak a Magyar Posta Zrt., mint Szolgáltató alvállalkozója és Szolgáltató használja és férhet hozzá. Csak annyi információt bocsátunk a Magyar Posta Zrt. rendelkezésére, amennyi ahhoz szükséges, hogy az Ön által megrendelt árut leszállítsák. A Magyar Posta Zrt. a kiszállítást, vagy annak meghiúsulását követő egy héten belül törli a rendelkezésére bocsátott adatokat. A rendelés során megadott adatokat a regisztráció érvényességi ideje alatt, legfeljebb öt évig őrizzük meg. Ön bármikor kérheti adatainak törlését, mellyel egyidejűleg valamennyi Önnel kapcsolatba hozható személyes adatok haladéktalanul törlünk rendszerünkből. A személyes adatok kezelése során a használt informatikai eszközeink tekintetében is biztosítjuk, hogy Szolgáltató és a Magyar Posta Zrt. által kezelt adatokhoz csak az arra feljogosítottak férhessenek hozzá, továbbá, hogy a megadott adatok hitelessége biztosított legyen.

2.7 Adatkezelés megszüntetése
Ha Ön bármikor úgy dönt, hogy a továbbiakban nem kezelhetjük személyes adatait, akkor ez irányú szándékát a thebabyshop@thebabyshop.hu címen jelezheti. Kérésének megfelelően valamennyi személyes adatát a kérés kézhezvételét követő 48 órán belül töröljük rendszerünkből.

2.8 Gyermekkorú látogatók weboldalainkon
Oldalaink 18 éven aluli látogatóiról nem gyűjtünk információt, és 18 éven aluli személy rendelését nem áll módunkban teljesíteni. Ha Ön 18 éven aluli, ne adjon meg semmilyen információt oldalainkon.

2.9 Összeköttetés más weboldalakkal
A jobb szolgáltatás érdekében egyéb weboldalakra vezető hivatkozásokat helyezhetünk el lapjainkon. Ezen oldalak tartalmáért vagy titokvédelmi előírásaikért felelősséget nem vállalunk. Oldalainkról más szervezetek honlapjára vezető hivatkozások nem jelentik azt, hogy támogatjuk szolgáltatásaikat, vagy, hogy egyetértünk eljárásaikkal.

2.10 Kapcsolat
Ha bármely kérdése vagy aggodalma merül fel a személyes adatok használatára vonatkozóan, kérjük, küldjön nekünk email-t a thebabyshop@thebabyshop.hu címre.

2.11 Jogorvoslati lehetőségek
Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.
Kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt, illetőleg az általunk megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól (adatfeldolgozás az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől), az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadjuk az Ön által kért tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg (a már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett).
A tájékoztatását csak akkor tagadhatjuk meg, ha azt törvény lehetővé teszi.
A személyes adatot töröljük, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, illetve, ha Ön erre vonatkozó kérelmet nyújtott be hozzánk. A személyes adat helyesbítéséről és törléséről az érintettet, továbbá mindazokat értesítjük, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

2.12 Tiltakozási jog
Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
Az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével a tiltakozást kötelesek vagyunk a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről Önt, mint kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, kötelesek vagyunk az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben a fenti tárgyban hozott döntésünkkel nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
A tiltakozással érintett adatot nem törölhetjük, ha az adatkezelést törvény rendelte el.

2.13 Bírósági jogérvényesítés
Ön a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

2.14 Változások e szabályzatban
Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az itt közzétett szabályzatot bármikor módosítsuk, de ez esetben jelen oldalunkon erről közleményt teszünk közzé. Kérjük, az Ön által megadott adatok felhasználásának megismerése érdekében tájékozódjon a személyesadat-védelemmel kapcsolatos előírásainkról. Jelen szabályzatban meg nem jelölt adatkezelésekről az adott felvételekor adunk tájékoztatást. A fentieken kívül csak jogszabályban meghatározott esetekben adunk ki adatokat bíróság, ügyész vagy nyomozó hatóság megfelelően igazolt, hivatalos megkeresésére.

3. Regisztráció
A Webáruház tartalmának jelentős része elérhető bárki számára regisztráció nélkül, a vásárlásnak nem feltétele az érvényes regisztráció. A regisztráció során azonban a következő adatokat kell megadnia a Szolgáltató részére:
– Teljes név;
– E-mail cím;
– Jelszó,
– Telefonszám;
– Számlázási adatok (Adószám, Ország, Megye, Város, Utca, Házszám);
A Szolgáltató e-mailben tájékoztatja Önt a regisztráció sikeréről. Ön jogosult a regisztrációját bármikor törölni a thebabyshop@thebabyshop.hu e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Az Ön felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.
A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag az Ön a felelős. Amennyiben Ön tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót. Ön vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

4. Rendelés menete
4.1 Kosárba helyezés
A megvásárolni kívánt terméket helyezze a kosárba. A kosárba helyezést követően a kosár tartalma automatikusan megjelenik a képernyőn. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrizze a kosárba helyezett termékek listáját a Webáruház jobb felső sarkban található „Kosár” gombra húzva az egeret, a megjelenő felületen a Kosár gombra kattintva tekintheti át a rendelést. A megjelenő felületen módosíthatja a darabszámokat, illetve áttekintheti a szállítási költséget is. A Pénztár gombra húzva az egeret egyből a fizetési felületre érkezik.
4.2 Fizetés
Ha mindent rendben talált a kosarában, akkor a „Pénztár” gombra kell kattintania. A megjelenő felületen választhatja a megjelenő számlázási és szállítási címet értelemszerűen kitöltve kattintson a „Megrendelés elküldése” gombra.
4.3 Visszaigazolás
Rendelés visszaigazolása: Megjelenik egy összegző képernyő, ahol az elküldött megrendelés részleteit látja. Amennyiben Ön a megrendelés leadását követően változtatni szeretne a rendelésen (pl. termékeket hozzáadni, esetleg törölni szállítási címet, címet módosítani), az elérhetőségek valamelyikén haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a Szolgáltatóval. Több, mint 1 munkanappal a rendelést követően a Szolgáltató nem vállal felelősséget a rendelés menet közben történő módosítására.

4.4 Adatbeviteli hibák javítása
Önnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból). Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, majd a termék törlése a kosárból, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím).

4.5 A megrendelések feldolgozása
A megrendelések feldolgozása legkésőbb a rendelés leadását követő munkanapon 17:00 óráig történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására. Amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra minden megrendelés.

4.6 Termékek vételára
A Webáruházban megjelenítet termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon van feltüntetve. A termékek vételára nem tartalmazza az esetleges kiszállítás költségét. A kiszállítás költségeiről és módjáról az ÁSZF 5. pontjában tájékozódhat. A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

4.7 Akciók, kedvezmények, kuponok
A Webáruház oldalán, hírlevélben vagy más felületen megjelenő, de a Webáruházra vonatkozó reklámban feltüntetett akciók, kedvezmények, kuponok és vásárlási utalványok alap esetben nem összevonhatóak. Minden vásárlás során csak egy féle kedvezmény érvényesíthető.

4.8 Fizetési módok
Ön a következő fizetési módok közül választhat:
– Fizetés az áru átvételekor (utánvét),
– Online Bankkártyás fizetés (OTP Simple),
A megrendelésének végösszegét utánvételes fizetés választása esetén a csomag átvételekor közvetlenül a szállítónak fizeti meg, bankkártyával vagy átutalással történő fizetés esetén pedig a kiszállítást megelőzően teljesíti a Szolgáltató részére. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.
A vásárláskor érvényes fizetési feltételeket az oldalon a „Fizetés” pont részletezi, mely jelen Általános Szerződési Feltételek részét képezi.

4.9 Ajánlati kötöttség, visszaigazolás
Az Ön által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja az Ön részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ön által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékek felsorolását, mennyiségét, a termékek árát, az esetleges szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ha Ön rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló emailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 munkanapon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

Ön mentesül az ajánlati kötöttség alól és nem köteles megvásárolni a terméket, ha késedelem nélkül (48 órán belül) nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt. E visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről az Ön által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre a Szolgáltatóés Ön között.
A Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Önnel történő egyeztetést követően kerülhet sor!
A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.
A szerződésre Magyarország joga irányadó.

5. Házhoz szállítás, információk

5.1 Kiszállítási határidő
A szállítási határidőről a megrendelést követő visszagazolásban találhat pontos információt, de általánosságban véve a megrendelés teljesítés 3-5 munkanapon belül történik. A Szolgáltató törekszik a szállítási határidő betartására, azonban nem vállal felelősséget azért, ha a fenti szokásos szállítási idő rajta kívül álló okok miatt (pl. beszállító késedelme) nem tartható. Az esetleges szállítási késedelemről a Szolgáltató Önt értesíti a megrendelés vagy a regisztráció során megadott email címen.

5.2 Kiszállítás módja
Webáruházunkban a megrendelt termékeket a Magyar Posta Zrt. MPL Futárszolgálattal szállítjuk házhoz az ország egész területén. A házhozszállítás díja rendelésenként 990 Ft. A házhozszállítási díj az Áfa összegét tartalmazza.
A küldemény feladását követően e-mailben megkapja a kiszállítási értesítőt, melyben a csomagazonosító szám segítségével érdeklődhet a csomag hollétéről a MPL Ügyfélszolgálatán a következő weboldalon:
https://www.posta.hu/ugyfelszolgalat/nyomkovetes
Az MPL a csomag feladását követő 2 munkanapon belül 8-17 óra között szállít az Ön által megadott címre. Amennyiben ebben időszakban nem tartózkodik otthon, szállítási címként célszerű (amennyiben van rá lehetősége) munkahelyi címet megadni.
Az MPL a küldeményt két alkalommal kísérli meg kézbesíteni a címzett részére. Amennyiben az első kézbesítési kísérlet nem vezetett eredményre, az MPL a küldemény érkezéséről és a kézbesítés megkísérléséről értesítőt hagy hátra. Ha a címzett telefonszáma feltüntetésre került a címiraton, az MPL egyeztet a második kézbesítési kísérlet helyéről és idejéről a címzettel. Sikertelen egyeztetés esetén az MPL a következő munkanapon ismét megkísérli a küldemény kézbesítését. A második kézbesítési kísérlet sikertelensége esetén az MPL a címhelyen ismételten értesítőt hagy, melyen feltünteti azt a postahelyet, illetve őrzési időt, ahol és ameddig a jogosult átveheti a küldeményt.

5.3 Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatosan
Kérjük a csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni! A terméknek a kiszállítást végző személytől való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően Ön kizárólag elállási jogával élhet, ezért a kiszállítást végző személy távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni.

5.4 Külföldi szállítás
Magyarországon kívüli címre történő megrendelés szállítási díja egyéni egyeztetés alapján történik, további információkért kérjük keresse a Szolgáltatót a theybabyshop@thebabyshop.hu címen.

6. Szavatosság

6.1. Kellékszavatosság
Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően.
Fogyasztói szerződés esetén Ön az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Ön érvényesíteni már nem tudja.
Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Ön – választása szerint – a következő kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet javítást vagy cserét kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Ön nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Ön a választott kellékszavatossági igényéről egy másikra is áttérhet (pl. kijavítás helyett kicserélést kérhet), az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni az Szolgáltatóval.
Ön közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával).
A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt követő) követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján Szolgáltató nem köteles Felhasználó kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén Felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

6.2. Termékszavatosság
Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a fogyasztónak minősülő Felhasználó– választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Ön a gyártóval szemben érvényesítheti. Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. Önt azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.

A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két (2) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Ön a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért Ön a felelős.
Ön termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Szolgáltató) szemben gyakorolhatja. A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

6.3 Szavatossági igények érvényesítése
Szavatossági igényeit Ön az alábbi címen érvényesítheti:
Név: Attractive Line Kft.
Cím: 1137 Budapest, Jászai Mari tér 6.
E-mail: thebabyshop@thebabyshop.hu
Amennyiben a hibásként megjelölt termék nem rendelkezik a hibával, és a bevizsgálás alatt más hiba sem válik felismerhetővé, úgy a Szolgáltató nem kötelezhető bármely szavatossági igény teljesítésére.

7. Elállás joga
Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”). Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén
a) a terméknek,
b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog az olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (pl. táplálék-kiegészítők, kozmetikai termékek). Az ilyen termékek visszavétele a kereskedőtől nem várható el akkor, ha a Fogyasztó a terméket közvetlenül védő csomagolást már felbontotta és/vagy rendeltetésszerű használatát megkezdte, hiszen ilyenkor nem zárható ki, hogy a termék emberi testtel vagy testnedvekkel, illetve baktériumokkal érintkezett, így a termék higiéniai vagy egészségügyi minősége már nem garantálható.
7.1 Elállási jog gyakorlásának a menete
Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a következő nyilatkozat-mintát is:
Elállási/felmondási nyilatkozat minta:

Címzett:
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:
Szerződéskötés időpontja/termék átvételének időpontja:
Rendelési azonosító:
A fogyasztó/k neve:
A fogyasztó/k címe:
A fogyasztó/k aláírása:
Dátum:

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 7. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Mindkét esetben a Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.
Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett székhelyének címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül személyesen visszavinni, vagy postai úton, vagy futárszolgálat segítségével visszajuttatni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket. A termék a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli.
A csomag Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően, rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli. Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.
A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Az elállási jogról szóló tájékoztató hiányában jogosult a Fogyasztó 12 hónapig gyakorolni az elállási jogát, feltéve hogy a Szolgáltató az elállás jogára vonatkozó tájékoztatót a vásárló részére tartós adathordozón megadta. Ebben az esetben az elállásra nyitva álló határidő a tájékoztatás közlésétől számított tizennegyedik napon jár le.

8. Panaszkezelés
A vásárló a Webáruháznak az áru (szolgáltatás) fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlenül kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére, mulasztására vonatkozóan szóban vagy írásban teheti meg panaszát. A panaszok bejelentésére, kapcsolattartásra használható cím, telefonszám, elektronikus levelezési cím megegyezik a Webáruház ügyfélszolgálati címével:
E-mail: thebabyshop@thebabyshop.hu
Levelezési cím: Attractive Line Kft. 1137 Budapest, Jászai Mari tér 6.
A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.
A telefonon közölt szóbeli panaszt kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látjuk el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot mi Önnel kötelesek vagyunk közölni. A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz Önhöz eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontjátt az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

9. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben a Szolgáltató és Ön között esetlegesen fennálló jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ön számára:

– Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
– Békéltető testület eljárásának kezdeményezése
Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

10. Felelősség
Ön a Webáruházat kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Webáruház használói által tanúsított magatartásért. Ön köteles gondoskodni arról, hogy a Webáruház használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Ön teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
A Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges termékismertetők a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Amennyiben Ön a Webáruházban kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.
11. Tulajdonjog fenntartása
A vételár teljes kifizetéséig a termék a Szolgáltató tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – az Ön birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Szolgáltató irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.